دیدار دوستان همیشه حال آدم رو خوب می کنه
هرچند خیلی کوتاه ‎- Hamed
محشر بود ‎- تلگراف
اتوماتیک کامنت دیس ایبل میشه وقتی هم کوتاه باشه هم محشر. ‎- ava