جالبه تو دعوای بین مدیر و مدیر ارشد گیر کردم. بدیش اینه که هر روز یه دردسر جدید دارم. خوبیش اینه که هر روز یه آفر جدید از هرکدوم می گیرم