حضرت آغا چی گفته درباره برند؟
گفته من از برند بدم میاد اه ‎- سین سین سینا
مرسی ولی اینکه به نظر قدیمیه چی شده دوباره ترند شده؟ ‎- Hamed