تو ممسنی جنگ شده
:)) جای آقا خالی ! تا قبر اه اه اه اه ! آقا بودن ی تیر در میکردن حساب کارشان دستشان می اومد ‎- Mamad
خودشه :)) ‎- Hamed