کار تعمیر تک‌گوش به درازا کشید. موند برای فردا پس فردا
what is takgoosh? ‎- شیطان شاخ دار دم دار
my beloved car ‎- Hamed
تک گوش سالار جاده خاطره ها ‎- سین سین سینا