امروز که قرار نیست زود شرکت برم، شبش از ساعت ۱۰ خیلی خوب خوابیدم و ساعت ۶ صبح خیلی سرحال و سرزنده از خواب بیدار شدم
صبح بخیر ‎- سین سین سینا