امروز باید برم مصاحبه نهایی برای جای جدید. ولی هنوز اصلا تصمیم قطعی نگرفتم