امروز یه آتئیست بهم گفت که خدا رو دیده
چی میزده؟ ‎- سین سین سینا