کاش هیچ وقت برنمی‌گشتیم
به به ‎- تلگراف
یاد پرچنان بخیر اسمون پر ستاره و ریزش شهاب سنگها ‎- سین سین سینا
یادش بخیر ‎- Hamed
احسنت ‎- kimyagar
چاکرم @kimyagar ‎- Hamed
شخم ‎- Hamed
وای مامان ‎- شیطان شاخ دار دم دار