امروز اگه خدا بخواد بریم بعد از بیشتر از یک هفته ماشین رو از تعمیرگاه بگیریم
آخر امروز هم نگرفتیم. فقط صورت حساب وحشتناکش رو دیدیم و برگشتیم ‎- Hamed