آدامس ترک سیگار هم باحاله
:))) اره خودش اعتیاد اوره ‎- سین سین سینا