امروز سرکار با رئیس دعوای سختی کردم
بیچاره شدی رفت ‎- Assal
@mielmim نه بابا چه بیچارگی. فوقش استعفا می دم میام بیرون. این اونان که ضرر می‌کنن ‎- Hamed
سر چی ؟ گستاخی کرد ؟ ‎- بولوار نیوفسکی
ای بابا ‎- تلگراف
@saeedlovely65: @mehd1 نه . دعوای خوبی بود که لازم بود انجام بشه ‎- Hamed
خب خوبه ‎- تلگراف
پس همون که گفتم رییس احترام خودش رو نمیتونست حفظ کنه ‎- بولوار نیوفسکی