بیشتر احساساتیم تا منطقی و باهوش
تو محشری ‎- تلگراف