صبح بخیر مکان
صبح بخیر حامد ‎- شیطان شاخ دار دم دار
مرسی وقت شما هم بخیر. بهتر شدی؟ ‎- Hamed
نه. دارم میمیرم ‎- شیطان شاخ دار دم دار
صبح بخیر ‎- SaeedTheGiraffe ?
ای بابا :( ‎- Hamed
صبح بخیررر ‎- تلگراف
@mehd1: مرررررسی مهدی. صبح تو هم بخیر ‎- Hamed
@saeedgreen: وقتت بخیر سعید ‎- Hamed