چه خوبه که امروز چهارشنبه ست
@shakhi: فردا و پس فردا تعطیله استراحت کنم ‎- Hamed
پس همون جمعه ماهاست. منم جمعه ها خوشحالم ‎- شیطان شاخ دار دم دار
@shakhi: دقیقا :)) ‎- Hamed
حامد کی کارت تموم میشه بعداز ظهر با هم یه صحبت کنیم ؟ ‎- حوسین
@hosein1: الان بزنگ ‎- Hamed