دشت آزو مظهر تجلی زیبایی و هیجان طبیعت. دشت آزو همچون نگینی بر حلقه ایران زمین. دشت آزو مظهر الطاف خفیه پروردگار بر میهن اسلامی. دشت آزو دشتی که هزار تا قصه داره. دشت آزو دشتی که شادی و غصه داره!