این همه باطری ماشین دیروز اذیت کرد فهمیدیم هیچیش نبود و فقط یه سیم درست متصل نبود
ماشين شريفيه. صاحابش بايد حواسشو جمع كنه :)) ‎- شیطان شاخ دار دم دار
بنده خدا بدون ذره‌ای باطری مارو تا دم خونه رسوند. خودم شرمنده مرامش شدم ‎- Hamed