چه خوب که امروز تعطیله
چرا تعطیله؟ ‎- شیطان شاخ دار دم دار
نیمه شعبان ‎- Hamed