خیلی خوبه وقتی بدونی خدایان مراقبتن
ما شیاطین هم حواسمون بهته ‎- شیطان شاخ دار دم دار
من خدا عم :دی ‎- حوسین
@shakhi: درود بر شما شیاطین :دی ‎- Hamed
@hosein1: منم پسر خدام ‎- Hamed
روح القدس و بیارین دیگه ‎- حوسین
روح القدس نزد ماست. فعلا هم سیاه مسته ‎- شیطان شاخ دار دم دار
انه الله ‎- سین سین سینا