کاش منم مزرعه‌ی خودم رو داشتم
اخ بهترین چیز دنیاست بخدا ‎- شیطان شاخ دار دم دار
مزرعه‌ی طلایی گندم ‎- Hamed
مزرعه سبز ‎- شیطان شاخ دار دم دار
داشتنش خوبه ها، ولی خیلی کار میبره، من انرژی ندارم برا این کارا، اگه مزرعه ای میدن که تنها کار لازم توش چایی دم کردنه من پایه م:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
به ماه نرسیده میذاری و فرار میکنی، مزرعه از دور خوش است ‎- hadi
من قراره اونجا با گیتارم برم و سازدهنی. کاراش رو که نباید من بکنم :))) ‎- Hamed
آم لیزی ان آی نو ایت :))) لیزی ن پراود :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ولکام تو د کلاب :))) ‎- Hamed
آیم عه لانگ ستندینگ ممبر :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?