فقط خدا باید نجاتمون بده
یمس میخواد خدا رو نجات بده ‎- حوسین