فقط وقتی به آرامش می‌رسی که از درون احساس کنی آدم خوب و خوش قلبی هستی.
عشقی ‎- ava