چطوری سیگار رو ترک کنم آخه؟
دوهفته و فقط ۴ نخ ‎- Hamed
ایول ‎- سین سین سینا
ما داریم سیگاری میشیم تو داری ترک میکنی ؟ :)) ‎- حوسین