من واقعا آدم تنبلی هستم. ترجیح می‌دم همیشه تو خونه و روی تختم باشم. از انجام هر کاری که مستلزم بلند شدن از تختم باشه بیزارم
خوابیدن رو به سرکار رفتن، بیرون رفتن با دوستا و مسافرت و ... ترجیح می‌دم ‎- Hamed