به این احمق‌هایی که از انفجار استانبول خوشحالی می‌کنن باید حالی کرد که شاید قربانی بعدی خودمون باشیم