بنده خدا کیارستمی هم فوت شد :|
روحش شاد ‎- SaeedTheGiraffe ?
ئه ! چه بد :| :( ‎- Horizon