بعضی از مردم عزیزمون از نوع شدیدی از خودآزاری رنج می‌برن! فازت چیه وقتی می‌دونی ترافیکه سفر می‌ری؟