خدایی کی فکرش رو می‌کرد توییتر اینقدر کارشناس نفت و پتروشیمی و مهار آتش داشته باشه؟؟
خداییش کی فکرش رو میکرد ی روزی اداره مملکت دست یک مشت گوسفند بیفته ؟ ‎- Mamad