کاش ما هم یه خونه کنار می‌سی‌سی‌پی داشتیم
ها با یه رودخونه دیگه اشتباه گرفتم ‎- شیطان شاخ دار دم دار