به حق همین شب عزیز ... از این موکوم دیگه حاجت نگیرم و زن نگیرم از توش ول کن نیستم ... دافیای مجرد سریعا سابسکرایب / مهره سوخته های محترم بلاک :دی