خب الحمدالله که برجام هم حاصل شد .شخصا بیشتر از این خوشحال شدم که ماتحت عربستان سوخت ... میخواستم بگم حقشون از دیوار سفارتشون بریم بالا که یادم اومد بعضیا خودسر رفتن قبلا