استخر آقایان نداریم اینجا ... تنی به آب بزنیم. گپی بزنیم با رفقا.