یکیشوووون دکتره و یکی دیگه شون مهندسه ... یکیشون استاده جبر و حساب و هندسه (وضعیت دخترای ما بعد از اجرای برجام)