یکی اومده امشب 200 میلیون کل شرکت رو بخره ... از کجا میارن این پولارو