.... دل به داغش مبتلا کردم خطا کردم خطا . سوختم خود را برای او غلط کردم غلط