چند نفریتون رو سابیدم ... بسابید مرا تا اجابت کنم شما را