میگوشم به : انتظار بزرگ (از آلبوم شرق اندوه) #کیوان_ساکت