واقعا چه کاری توی دنیا می تونه مهمتر از ترجمه کردن زیرنویس سریال المنتری و شرلوک باشه که مترجمش گفته فرصت نمیکنه