از اولش هم هیچکس به من دایرکت نمیداد. چه توی فرندفید چه اینجا :(