شکیبایی - صالحی // تنها شبی هفت ساله خوابیدم و بامدادان هزار ساله برخاستم