موز خوردم. منتظرم اثر کنه حالت سرخوشی بهم دست بده :}