چرا "سگ پلیس" داریم ولی "گربه پلیس" نداریم!
police-cat.gif