آرزوهام اینقدر کوچیکن ... هیچوقت آرزویی نداشتم که جنبه اش رو نداشته باشم.