به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم / شمایل تو بدیدم به فاک رفت همه هوشم