دل دل نکن عروسکم ... موهای خیستو بذار رو شونه هام (.... وووی! حسش هم بده. آدم یه جوری میشه یهو یه تپه موی خیس بخوره به بدنش)