از اینکه می بینم صالح سوزنچی و پروژه خانه فونت به این سرنوشت دچار شده افسوس میخورم
چی شده مگه ؟ تصادف کرده ؟ ‎- حُسین آفلاین
مشکلات مالی شدید ‎- Hamed Malek