باورم نمیشه که سه روز بی دلیل ایمیلم رو چک نکرده بودم. ظرف 15سال گذشته حتی در بدترین شرایط هم نمیشد که بیشتر از 24 ساعت تاخیر بیفته