می فرماید : بومی بلمرونوم نغمه ساز کارونوم همصدای امواجوم عاشقونه می خونوم ... میگن بعد از این ترانه رودخانه کارون رفته ثبت احوال گفته میخوام اسمم رو بذارم پشمک حاج عبدالله و پسران