گفتا من آن ترنجم ... منم از وسط دو نصفش کردم. یه نصفش رو چلوندم روی جوجه و بال کبابی اگرچه نارنج باید می بود