ای بر در سرایت غوغای عشقبازان. همچون بر آب شیرین آشوب کاروانی. تو فارغی و عشقت بازیچه می‌نماید. تا خرمنت نسوزد تشویش ما ندانی.